Regionale trendrapportage banenafspraak - stand van zaken vierde kwartaal 2015

Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom levert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak op. De rapportage die nu is verschenen geeft de stand van zaken weer van eind vierde kwartaal 2015.

De regionale trendrapportage is gebaseerd op gegevens uit o.a. het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit verschillende bronnen: UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

Belangrijkste resultaten uit trendrapportage

Uit de trendrapportage blijkt dat er eind december 2015 277.796 mensen in het doelgroepregister staan. Dat is een toename van ruim 30.000 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. Vergeleken met de derde kwartaal van 2015 is het aantal Wajongers in het doelgroepregister afgenomen met bijna 6.000. Dat is het aantal Wajongers dat duurzaam geen arbeidsvermogen heeft en daarom niet meer wordt opgenomen in het doelgroepregister. Het aantal WIW/ID-banen daalt met 2.850, omdat er geen nieuwe WIW/ID grondslagen meer zijn afgegeven en gemeenten deze banen langzaam afbouwen.

Landelijke monitor banenafspraak

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de landelijke monitor banenafspraak gepubliceerd en de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de banenafspraak. UWV heeft de gegevens voor deze monitor verzameld. De landelijke monitor laat zien hoeveel banen er aan het eind van het verslagjaar bijgekomen zijn ten opzichte van het aantal banen in de nulmeting. Als uit een monitoring blijkt dat er minder banen bijgekomen zijn, dan is in het Sociaal Akkoord afgesproken dat het kabinet na overleg met de sociale partners en gemeenten kan besluiten om de quotumheffing te activeren.

Er is een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden op deze vragen opgesteld over de verschillen tussen de landelijke monitor banenafspraak en de regionale trendrapportage.
Link naar trendrapportage
Link naar veel gestelde vragen en antwoorden
Link naar Kamerbrief en 1-meting (op rijksoverheid.nl)