Privacyverklaring Werkgeversservicepunt Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 15-9-2020
Laatst bijgewerkt op: 14-9-2020

Inleiding
Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (Hierna: ‘WSP Holland Rijnland’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten – inclusief via de website – van WSP Holland Rijnland.

Omschrijving organisatie
WSP Holland Rijnland is een samenwerkingsverband tussen 4 organisaties, te weten:

 • UWV werkbedrijf Leiden: het gemeentelijke re-integratiebedrijf van de Leidse regio.
 • DZB: het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden.
 • Rijnvicus: het leerwerkbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
 • Servicepunt werk (SPW) (vorige naam: Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek): servicepunt die inwoners van de Kust-, Duin- en Bollenstreek aan werk helpt.

WSP Holland Rijnland is het aanspreekpunt voor werkgevers met arbeidsmarktvragen in de regio Holland Rijnland. Met onze gezamenlijke ervaring en keuze uit een groot aantal mensen op allerlei niveaus zoeken wij naar een passende match tussen werkgever en werkzoekende.

Persoonsgegevens
WSP Holland Rijnland verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens, namelijk:

 • NAW-gegevens;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Indien nodig: gegevens betreffende de gezondheid

 

Doeleinden
WSP Holland Rijnland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het laten deelnemen van werkzoekenden met en zonder arbeidsbeperking aan een traject gericht op arbeidsinschakeling, alsmede te onderzoeken naar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en, indien van toepassing, mee werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak;
 • Het bieden van ondersteuning aan werkgevers;
 • Het bemiddelen bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten;
 • Het opnemen van contact met u en het reageren op uw vragen;
 • Het informeren over en promoten van evenementen en activiteiten, waaronder begrepen wervingsdagen;
 • Het inschrijven voor evenementen en activiteiten, waaronder begrepen wervingsdagen;
 • Het voeren van administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;

Rechtsgrond
WSP Holland Rijnland verwerkt persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op basis van toestemming van de betrokkene en/of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van WSP Holland Rijnland.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens en u wilt uw toestemming intrekken, kunt u dit doen door contact op te nemen via avg@wsphollandrijnland.nl.


Ontvangers van persoonsgegevens
WSP Holland Rijnland is een samenwerkingsverband tussen het UWV, DZB, Rijnvicus en SPW. Voor een optimale dienstverlening van WSP Holland Rijnland worden uw persoonsgegevens tussen deze 4 organisaties gedeeld op basis van de hierboven beschreven rechtsgronden.

Verstrekking aan derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. WSP Holland Rijnland kan enkel en alleen uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat wettelijk verplicht is. WSP Holland Rijnland verstrekt geen persoonsgegevens aan landen buiten de EER.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
WSP Holland Rijnland biedt een nieuwsbrief aan waarmee werkzoekenden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie, komende activiteiten, waaronder begrepen wervingsdagen, en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens
WSP Holland Rijnland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks de vergaande inspanningen van WSP Holland Rijnland kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@wsphollandrijnland.nl.

Bewaartermijnen
WSP Holland Rijnland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat WSP Holland Rijnland de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren voor de hierboven genoemde doeleinden. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard of er dient te worden voldaan aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht van gegevensoverdracht en om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSP Holland Rijnland. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren.

U kunt een verzoek hiertoe sturen naar: avg@wsphollandrijnland.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
WSP Holland Rijnland zal deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop WSP Holland Rijnland uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door WSP Holland Rijnland, kunt u contact opnemen via avg@wsphollandrijnland.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt WSP Holland Rijnland u graag verder als u vragen en/of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door WSP Holland Rijnland. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.