Alles wat u moet weten over ondernemen tijdens de coronacrisis

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Hieronder in het kort wat de mogelijkheden zijn.

Landelijke regelingen en maatregelen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Formulier Aanvraag tegemoetkoming

Met dit formulier doet u een aanvraag voor een tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Om deze aanvraag te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet;
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: uw zaaknummer (dit staat in de ontvangstbevestiging van het ministerie van SZW);
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht;
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
 • het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Voor de aanvraag heeft u ook nodig:

 • een printer;
 • een scanner (of een telefoon met scanfunctie);
 • een scan van het afschrift van bovengenoemd bankrekeningnummer (of een schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).

Wat moet u doen?

Formulier invullen, afdrukken en ondertekenen

 • Vul het formulier in.
 • Let op: als u in het formulier naar het volgende scherm wilt, gebruik dan alleen de knoppen van het formulier zelf (‘Volgende’ of ‘Doorgaan’). Gebruik niet de enter-toets. Als u de enter-toets gebruikt, wordt uw aanvraag mogelijk tijdens het invullen afgebroken. U moet dan opnieuw een aanvraag doen.
 • Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 • Let op: controleer uw gegevens zorgvuldig. Als er gegevens onjuist zijn, kunt u deze wijzigen via de knop 'Vorige'. Klik pas op 'Bevestigen' als alle gegevens juist zijn. Nadat u op 'Bevestigen' heeft geklikt, kunt u geen gegevens meer wijzigen.
 • Sla een pdf-versie van het formulier op en druk deze pdf-versie af.
 • Zet op het afgedrukte formulier uw naam, de datum van ondertekening en uw handtekening.
  Let op: alleen ondertekende formulieren nemen wij in behandeling.

Scan maken van formulier

 • Maak nu een scan van het ondertekende formulier.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.

Scan maken van bankafschrift

 • Maak ook een scan van het afschrift van uw bankrekening.
 • Het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moeten goed op de scan zichtbaar zijn. De overige gegevens mag u zwart maken.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.
 • Het gaat om het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Scanbestanden uploaden en formulier verzenden

 • Upload het scanbestand van het formulier.
 • Upload het scanbestand van uw bankrekeningafschrift (of de schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).
 • Heeft u beide bestanden geüpload? Klik dan op ‘Aanvraag indienen’.
 • Het formulier is nu verzonden.

Na ontvangst van het formulier beoordelen wij of u recht heeft op een tegemoetkoming NOW.

Overzicht landelijke regelingen

Meer informatie over de volgende regelingen vindt u op het Coronaloket van KVK Leiden. 

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – zie ook hieronder op deze pagina
 • Tegemoetkoming schade COVID-19: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers.
 • Liquiditeitssteun:
  • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C).
  • Uitstel betalen belasting, verlaging invorderingsrente en belastingrente, aanpassen voorlopige aanslag.
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven.

Coronaloket Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel  heeft een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over welke regelingen er zijn, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld.

Meer informatie voor werkgevers is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid op de pagina Veelgestelde over coronavirus voor werkgevers.

Aanvraagformulier spoedprocedure Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Let op: de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met versoepelde voorwaarden, is nog niet klaar. Tot die tijd voert RBZ een versnelde aanvraagprocedure onder de huidige regels en voorwaarden uit om ondernemers snel te kunnen helpen. In de versnelde aanvraagprocedure van RBZ gelden onderstaande voorwaarden.

Bent u ondernemer of zzp’er en:

 • heeft u geen liquide middelen? Dit houdt in dat u niet voldoende geld in kas of op uw bankrekening heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien.
 • heeft u en/of uw partner geen ander inkomen hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm?
 • heeft u acute financiële tekorten c.q. liquiditeitsproblemen door de coronamaatregelen?

Beantwoordt u alle bovenstaande vragen met ‘ja’? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud met een versnelde aanvraagprocedure. U kunt een aanvraag indienen (zie hieronder). De Bbz-uitkering kan, indien u hiervoor in aanmerking komt, worden toegekend voor 3 maanden.

Beantwoordt u een of meerdere bovenstaande vragen met ‘nee’? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met versoepelde voorwaarden. U kunt hier nog geen aanvraag voor doen, omdat deze regeling nog in ontwikkeling is. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid en een aanvraagformulier te hebben voor de regeling van het ministerie.

Alle vragen met ja beantwoord?

Vul dan dit aanvraagformulier Bbz (pdf) in en stuur het ondertekend en met de vereiste bijlagen naar bbz.rbz@rotterdam.nl. U bent verplicht om de aanvraag te ondertekenen. Zonder handtekening kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag digitaal met behulp van DigiD indienen. Hier wordt hard aan gewerkt. U kunt overwegen hierop te wachten. Download een instructieformulier (pdf) om u te helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Dit zijn de vereiste bijlagen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van zowel u als uw levenspartner. Bijvoorbeeld paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning (een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs bij een uitkeringsaanvraag).
 • Uw laatste bankafschrift van uw privé-bankrekeningnummer met zichtbaar het huidige saldo en de tenaamstelling.
 • Uitdraai boekhouding of concept jaarcijfers 2019, alleen als u deze beschikbaar heeft. Anders uw laatste BTW-aangifte.
 • Indien van toepassing: een bewijsstuk van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Eventueel ook toevoegen, als dat voor u van toepassing is:

 • De laatste huurspecificatie van de huurverhoging (bij huurwoning, indien u geen recht heeft op huurtoeslag).
 • Het laatste overzicht/betalingsbewijs van de hypotheekrente (bij een koopwoning).

Bovenstaande aanvraagprocedure met bijbehorende vereisten is vooruitlopend op de nieuwe tijdelijke regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij vragen in deze procedure naar uw inkomen en vermogen, omdat dit formulier nog voortkomt uit de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Mogelijk gelden andere vereisten zodra de regeling van het ministerie klaar is. Indien u wel beschikt over vermogen en/of een partner heeft met inkomen, vragen wij u daarom nog even te wachten met uw aanvraag tot de regeling van het ministerie gereed is.

Toggle Content goes here

Tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning voor zzp en mkb (Bbz)

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in financiële moeilijkheden raken door (de maatregelen tegen verdere spreiding van) het coronavirus kunnen aanspraak maken op Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voor hen is een verruimde en versnelde procedure opgezet: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Voor ondernemers in Leiden en Leiderdorp wordt deze regeling uitgevoerd door Regionaal Bureau Zelfstandigen in Rotterdam (RBZ). Zodra de regeling opengaat, komt deze informatie op de website van RBZ te staan. Tot die tijd kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure Bbz. Op de website van het RBZ is actuele informatie te vinden over het aanvragen en uitbreiden van de Bbz-regeling.

Wilt u de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen? Bel dan met de gemeente Leiden 14071 (keuze 1), of e-mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld daarbij uw naam, woonadres en geboortedatum. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord en/of een aanvraagformulier.

Let op: voorlopig is er geen spreekuur op het Stadskantoor vanwege de coronamaatregelen. U kunt dus niet langskomen. Uw aanvraag wordt telefonisch of per e-mail afgehandeld.

Waar kan ik de tegemoetkoming van 4000 euro aanvragen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) van het Ministerie van Economische Zaken uit. U kunt de tegemoetkoming aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vindt u ook de voorwaarden van de regeling.

Maatregelen op de werkvloer?

Voor meer informatie over maatregelen die u kunt nemen op de werkvloer verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De poster met aanvullende maatregelen voor ondernemingen en verenigingen kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid.
Deze poster is ook in andere talen beschikbaar.

Informatie over internationaal zakendoen

Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bel RVO via (088) 042 42 42 (tijdens kantooruren), of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

Informatie per bedrijfstak

Naast deze landelijke regelingen plaatsen brancheorganisaties informatie specifiek voor de bedrijfstak, zoals:

Lokale regelingen en maatregelen

– algemeen

Wat betekent de noodverordening voor u als ondernemer en uw klanten?

Op 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze zijn van kracht tot en met maandag 6 april 2020. De noodverordening die in ging op 14 maart om 20.00 uur en is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, blijft van kracht. Deze zal worden aangepast aan de aanvullende maatregelen. Wat de aanvullende maatregelen precies betekenen voor de noodverordening van de veiligheidsregio Hollands Midden wordt nu bekeken.

Zodra dit bekend is kunt u dit lezen op hollandsmiddenveilig.nl.

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni ook met minder dan 100 personen. In alle gemeenten van de regio Hollands Midden geldt; blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u thuis niet kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Voor iedereen geldt; vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis geldt dat er niet meer dan 3 personen tegelijk op bezoek mogen zijn.

Bovendien moeten cafés en restaurants, bioscopen, sportclubs, zwembaden, sauna’s, seksclubs en coffeeshops gesloten zijn voor publiek. Hieraan toegevoegd worden kappers, schoonheidsspecialisten en andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt; werk zoveel mogelijk via beeldbellen. Het afhalen bij restaurants en coffeeshops is wel toegestaan.

De voorzitter kan gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om weekmarkten, parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden, zal worden gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

Met de bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via de noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden bijvoorbeeld met het opleggen van boetes.

Inspraaktermijnen

We begrijpen volledig dat ondernemers nu andere zaken aan hun hoofd hebben en niet direct tijd vrij kunnen maken om een inspraakprocedure te volgen. Toch willen we ook aan de toekomst denken en ondernemers zekerheid bieden. Daarom laten we lopende trajecten zoveel mogelijk volgens planning doorgaan. We volgen de actualiteit op de voet en zullen gepaste maatregelen nemen mochten inspraakprocedures niet tot zijn recht komen. Op www.leiden.nl/inspraak vindt u een overzicht van alle stukken die in de inspraak liggen.

– winkels

Winkels

Winkels en supermarkten kunnen open blijven als zij ervoor zorgen dat iedereen in de winkel zich kan houden aan de veilige afstand van 1,5 meter.

Ook klanten zelf moeten zich aan de regel van 1,5 meter afstand houden om veilig te kunnen blijven winkelen.

Kappers, schoonheidsspecialistes, nagelverzorgers en andere contactberoepen mogen hun vak tot en met 6 april helaas niet uitoefenen. Verkoop van hun producten – vanuit de winkel of online - kan wel doorgaan. Ook hier moet iedereen zich kunnen houden aan de veilige afstand van 1,5 meter.

– horeca

Kan ik als horecaondernemer nu wel thuisbezorgd.nl of andere bezorgdiensten inschakelen?

Ja, dat mag.

Mag ik als horecaondernemer klanten eten laten afhalen bij mijn bedrijf?

Ja dat mag. Alcohol verkopen is niet toegestaan. Let er wel op dat klanten voldoende afstand houden tot elkaar en tot uw personeel. We vragen iedereen zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand van 1,5 meter.

– financiën

Uitstel betaling gemeentelijke heffingen

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus zijn door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers. Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Let op: u moet dit dus zelf aanvragen bij de BSGR. Op de website van de BSGR leest u hoe u uitstel kunt aanvragen.

Let op: het kan zijn dat uw aanvraag tot kwijtschelding en de incasso-opdracht van BSGR elkaar kruisen. Neem dan contact op met de BSGR om de betaling terug te laten storten. Het liefst telefonisch op 071- 525 6200 (op werkdagen van 8:30 uur – 16:30 uur) of via het contactformulier van de BSGR.

Laat niet zelf het bedrag terugstorten, de bank zal dan namelijk op een latere datum opnieuw proberen het bedrag te incasseren.

Toeristenbelasting

De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus opgelegd.

Ik heb uitstel van betaling aangevraagd bij BSGR, maar de gemeentelijke heffingen toch toch geïncasseerd. Wat moet ik doen?

De gemeente kan u alleen helpen bij de aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal. Deze lening bedraagt maximaal 10.157 euro. Net als bij de aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud, geldt een afhandelingstermijn van vier weken. Bel hiervoor 14071 keuze 1. Wanneer u in aanmerking komt voor deze regeling wordt u doorverwezen naar Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. RBZ werkt onder andere voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Kijk ook op de pagina Coronamaatregelen RBZ (www.rotterdam.nl/rbzcorona).

Overige regelingen voor liquiditeitsproblemen kunt u vinden op: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Daarnaast kunt u uw schuldeisers benaderen om uitstel van betaling te vragen.

Kan ik uitstel van huurbetaling krijgen?

Er zijn op dit moment geen maatregelen genomen, landelijk of lokaal, voor uitstel van huurbetaling. U kunt bij uw verhuurder altijd een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Het is belangrijk dat u afspraken maakt met uw verhuurder over het eventueel uitstellen van betalingen en niet zelfstandig besluit geen huur meer te betalen.

Voor het op korte termijn verlagen van de huurprijs bestaat dus geen wettelijke regeling. Koninklijke Horeca Nederland heeft op dit moment actief contact met overheid, banken en de vastgoedsector om hierin mee te denken. Kijk op de website van KHN voor meer informatie.

Ik heb zakelijke lasten. Is er geld beschikbar om hierin te ondersteunen?

Op grond van het Bbz2004 kunt u een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Deze lening bedraagt maximaal €10.157,-. Net als bij de aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud, geldt een afhandelingstermijn van 4 weken.

Daarnaast komt er een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift. Dit is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken (zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis). Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van €4000,- voor de periode van drie maanden. De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Waar nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Sites van regiogemeenten